این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انتشار اصل مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع دانش CIVILICA
براساس تفاهم نامه صورت گرفته اصل مقالات اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر پس از برگزاری، در CIVILICA نمایه و منتشر خواهند شد.
back2016-06-26Voting is0 time