این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 



















اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت علمی دانشگاه گرجستان "Georgia University" از کنفرانس بین المللی صنایع غذ ایی
Georgian university" حمایت علمی خود را از اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی اعلام نمود .




back2016-07-06Voting is0 time