این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام حمایت علمی و معنوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان از اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان نیز به جمع حامیان علمی و معنوی اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی پیوست .
back2016-11-07Voting is2 time