این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال گواهینامه ها و بسته کنفرانس
به استحضار پژوهشگران محترم می رساند بسته های پستی شامل گواهینامه های کنفرانس و کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات به آدرس پستی شما عزیزان ارسال گردیده است. لذا دبیرخانه کنفرانس از عزیزانی که هنوز این بسته را دریافت ننموده اند خواهشمند است با مراجعه به کانال تلگرام موسسه به آدرس : http://telegram.me/kharazmii_com جهت پیگیری بسته، کد رهگیری پست را دریافت نمایند. باسپاس دبیر خانه دائمی اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر

 به استحضار پژوهشگران محترم می رساند بسته های پستی شامل گواهینامه های همایش و کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات به آدرس پستی شما عزیزان ارسال گردیده است. لذا دبیرخانه همایش از عزیزانی که هنوز این بسته را دریافت ننموده اند خواهشمند است با مراجعه به کانال تلگرام موسسه به آدرس : http://telegram.me/kharazmii_com جهت پیگیری بسته، کد رهگیری پست را دریافت نمایند. باسپاس دبیر خانه دائمی اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر

back2017-02-11Voting is0 time