این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 صفحه اصلی > سازمان کنفرانس و کمیته علمی
.: سازمان کنفرانس و کمیته علمی


اعضای کمیته علمی اعضای کمیته داوری :

دکتر فاطمه حبیبی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج
دکتر حمیدرضا فیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر نرگس شاهقلیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکتر مریم اصغری دانشگاه سعید اشرفی اصفهانی
دکتر عباس ملاتقی دانشگاه صنعتی قم
دکترنبی اوهانی زنوز دانشگاه خوارزمی وپیام نور
دکتر افشین همتا 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی امیری دانشجوی دکتری تخصصی
دکتر محمدحسن حسینی
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان طارم