این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 صفحه اصلی > کمیته اجرایی کنفرانس
.: کمیته اجرایی کنفرانسMr. Seyed Reza Jafari Ececutive Secretary and Institute Chairman
Ms. Maryam Karimikhorami Secretariat Head
Ms. Delaram Reisinejad  Head of Public Relations
 Ms. Elnaz Zarei  Head of International Affairs
 Ms. Mohaddese Akbarpur  Head of Review Committee
 Ms. Forugh Reisinejad  Head of Coordination Committee
 Ms. Najme Hasani  Head of Advertising Committee
Mr.Iman DirinSamimifard Editor